arkeolojimerkezi.com Arkeoloji Merkezi - Ana Sayfa

arkeolojimerkezi.com
Title: Arkeoloji Merkezi - Ana Sayfa
Keywords: arkeoloji merkezi, arkeoloji, merkezi, ufuk ba? ar??, ufuk ar??, terra dacica, haskovo projesi, oppidum, kaleler, tepe kale, sar? saltuk, terra dacica aeterna, vize oppidum, karstik olu?um, karstik, ...
Description: Arkeolog Sanat Tarih?i Ufuk BA? ARI? zengin foto?raf ar?ivini ve kitaplar?n? payla??yor.
arkeolojimerkezi.com is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. arkeolojimerkezi.com has 43% seo score.

arkeolojimerkezi.com Information

Website / Domain: arkeolojimerkezi.com
Website IP Address: 93.89.224.214
Domain DNS Server: ns1.isimtescil.net,ns2.isimtescil.net

arkeolojimerkezi.com Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

arkeolojimerkezi.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

arkeolojimerkezi.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 05:16:16 GMT
Server LiteSpeed

arkeolojimerkezi.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
arkeoloji merkezi 3 0.42%
arkeoloji 11 0.82%
merkezi 6 0.35%
ufuk ba? ar?? 2 0.21%
ufuk ar?? 0 0.00%
terra dacica 1 0.10%
haskovo projesi 1 0.12%
oppidum 5 0.29%
kaleler 3 0.17%
tepe kale 0 0.00%
sar? saltuk 0 0.00%
terra dacica aeterna 0 0.00%
vize oppidum 3 0.30%
karstik olu?um 0 0.00%
karstik 0 0.00%
... 10 0.25%

arkeolojimerkezi.com Traffic Sources Chart

arkeolojimerkezi.com Similar Website

Domain Site Title

arkeolojimerkezi.com Alexa Rank History Chart

arkeolojimerkezi.com aleax

arkeolojimerkezi.com Html To Plain Text

Arkeoloji Merkezi - Ana Sayfa Arkeoloji Merkezi Ana Sayfa Haskovo Projesi Vize Oppidum Belgesel ?al??malar? Terra Dacica Vize'de Kaz? ve Ara?t?rmalar Festival ve Sempozyumlar Kitaplar ??MEL? YAPILAR E-K?TAP Bu kitab?n bas?m?n? yapacak ki?iler ile hassas oldu?um bir konu üzerinde g?rü?meler yapt?k. Kitab?n bas?m? ile ilgili ?al??malar devam ediyor. ?ngilizceye ?eviri yap?lmas? gündemde. Bu ?zel ?artlar?n uygulanmas? i?in biraz zamana ihtiya? var.. Ben ?zellikle Arkeoloji e?itimi alan tüm ??rencilere ve Arkeoloji’ye merakl? olan herkese daha ?abuk ula?abilmek ve isteyen herkesin ücretsiz olarak kitaba sahip olmalar?n?n ?ok ?nemli bir hizmet olaca??n? dü?ünerek; kitab?m?n bas?m?na kadar olan süre i?inde ‘’E- K?TAP’’ olarak yay?nlanmas?n?n faydal? ve do?ru olaca??na karar verdim. Bilgilerinize Sunuyorum. Arkeolog – Prehistoryen Ufuk Ba? Kitap ciltlerini a?a??daki linklere sa? t?klay?p farkl? kaydet diyerek bilgisayar?n?za indirebilirsiniz. You may download the volumes to your computer from below links by "right click and save as" Cilt I (Volume I) Cilt II (Volume II) Duyurular Astronom-Gazeteci ?lhan VARDAR...G?rünüm Gazetesinde Oppidum Vize ve Yay?nlanan Kitaplar? Anlat?yor Vize Oppidum "Kutsal Kale" - 1 makalesi i?in t?klay?n?z Vize Oppidum "Kutsal Kale" - 2 makalesi i?in t?klay?n?z Urfa Tatar H?yük "A?a?? F?rat Havzas? Baraj Kurtarma Kaz?lar? - Urfa Tatar H?yük" ara?t?rma yaz?m i?in t?klay?n?z. Observatuarlar Mimarl?k Tarihinin An?tsal G?zlem Evleri Haz?rlad???m “Arkeoastronomi – Manyetik Alanlar –Megalitik Kültür Observatuarlar?” Konulu Kitab?mdan ?zet Al?nt? Olarak (G?beklitepe de Konu ??indedir) Oppidumlar “Kutsal Kalelerin üstün ?nsanlar?” Ve Yirmibirinci Yüzy?l Do?a Sanat Ya?am ?lüm üzerine Derya ?l?ener - Felsefe Master Arkeoloji –?nan? Sistemi - Sanat –Müzik-Evren –Teknoloji Ve Do?umdan ?lüme ?nsan Ya?am? Ancak Birlikte Yorumland???nda Ger?eklere Yakla?mak Mümkün Olacakt?r… Akdeniz üniversitesi Devlet Konservatuar? Piyano Ana Sanat Dal? … Piyanist Alev Türkan (Alev Türkan Prof.Dr. Haluk Tarcan’?n Staj ??rencisidir) Yüksek Lisans Tez'i i?in t?klay?n?z. Yay?mland? OPP?DUMLAR ''KUTSAL KALELER'' SAVA??I D?N ADAMLARI üSTüN SAVA??I VE üSTüN ?NSANLARIN YET??T?R?LD?KLER? OKUL KALELER "V?ZE OPP?DUM - KUTSAL KALE" D?RT C?LT E-K?TAP OLARAK YAYIMLANMI?TIR Arkeolog -Prehistoryen Ufuk Ba? Ar?? ARKEOLOG - PREH?STORYEN UFUK BA? ARI? ?stanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi ARKEOLOJ?- PREH?STORYA-SANAT TAR?H? Anabilim Dallar?ndan mezun olmu?tur. NEKROPOLLER konusunda ihtisasla?m??t?r. ORD.PROF. DR. AR?F MüF?T MANSEL, PROF .DR.Jale ?nan ,PROF.DR. Halet ?ambel, PROF.DR. Hititolog Muhibbe Darga , Prof.Dr. A?k?dil Akarca ( ?ehir ve Savunmas?) , PROF. DR. Sabahat Atlan PROF.DR. Kurt Bittel, PROF.DR. Semavi Eyice( Bizans) , PROF DR. Oktay Aslanapa ,PROF. DR. Nurhan Atasoy, PROF.DR. ?ERARE YETK?N, PROF.DR. JAMES MELLAART, Mimar DR. MüB?N Beken’ den e?itim alm??t?r. ??rencilik y?llar?ndan ba?layarak ?NG?L?Z ARKEOLOJ? ENST?TüSü’nün K?L?K?A TRAKHE?A ( DA?LIK K?L?K?A B?LGES? ARA?TIRMA VE KAZI PROJES?’nde PROF. DR. EL?SABETH ROSENBAUM ALF?LD? ba?kanl???ndaki ekipte be? y?l g?rev alm?? ve tüm sezonlarda, ihtisasla?mak istedi?i NEKROPOL’ler ( Antik Mezarl?klar) konusunda ?ok yo?un ?al??malar ger?ekle?mi?tir. Be? y?l devam eden ve olduk?a zor ?artlarda ge?en KAZI ve B?LGE ARA?TIRMA ?al??malar?n?n ilk y?l?nda ü? Arkeolog’dan olu?an ekip, daha sonraki y?llarda Avusturyal? ü? Mimar ( Viyana üN. DR. GERHARD HUBER ve ekibi) , iki Alman Topograf ( BON N üN.) , d?rt Türk Arkeolog ve bir uzman Restorat?r’ün de kat?l?mlar? ile geni?leyerek, K?L?K?A TRAKHE?A B?LGES?’nde se?ilen merkezlerde ki ; ?LK B?L?MSEL ARA?TIRMA ve KAZILARI ger?ekle?tirdiler. TOROS DA?LARINDA ADRASSUS ve AKDEN?Z K?y? ?eridinde: ANEMUR?ON, ANT?OCHE?A AD CRAGUM , NAG?DUS , ARS?NOE , SEL?NUS , ?OTAPE , SYEDRA Yerle?im Merkezlerinde ?ok ba?ar?l? ?al??malar yapan ekip, be? y?l boyunca büyük bir ?zveri ile ?al??arak ?ok say?da Kitap ve Doktora Tezi yay?nlad?lar. Ord. Prof. Dr. AR?F MüF?T MANSEL’in tavsiyesi üzerine Arkeolog ARI?, ?al??malar devam ederken ( Da?l?k Kilikia B?lgesi ?ehirleri NEKROPOLLER? Katalo?u ) tezini de tamamlayarak tez hocas? MANSEL’e sunmu?tur. Ufuk Ba? Ar?? , fakülte sonras?nda ?. T.ü Mimarl?k Fakültesi Restorasyon B?lümünde , Prof. Dr. MET?N S?ZEN ile birlikte ?al??m?? ancak ?zmir EGE üN?VERS?TES? GüZEL SANATLAR FAKüLTES? Bünyesinde kurulan ‘’’ TAR?H? ?EVRE ARA?TIRMA-KORUMA–RESTORASYON B?LüMü’’’ne KAZI TEKN?KLER? – ARA?TIRMA—SAPTAMA—BELGELEME Konular?nda ??retim G?revlisi olarak atanm?? ve bu b?lümde Prof. Dr. ümit Serdaro?lu ba?kanl???nda ki kadroda yer alarak, Yüksek Lisans E?itimi g?ren ??rencileri ile derslere ba?lam??t?r. 1978 y?l?nda, A?A?I FIRAT BARAJ KURTARMA KAZILARI KAPSAMINDA, URFA --BOZOVA—TATARH?YüK’ te Kurtarma Kaz?lar?’nda g?rev alm??t?r. Arkeolog Ar??, yürütmekte oldu?u Ders Kapsam?na giren ?ok ?nemli iki ayr? g?revi, 11 ??rencisi ile birlikte , ?zverili ancak ?ok ba?ar?l? ?al??malar? ile ger?ekle?tirmi? ve ?ZM?R ?L?N?N ?ok ?nemli iki B?lgesinin, TESB?T ve TESC?L ?al??malar?n? ba?ar? ile sonu?land?rm??t?r. ?zmir’in Tarihsel Dokusunun Korunmas?, ve sa?l?kl? bir Korumaya y?nelik ?ehir Planlamas?n?n yap?labilmesi a??s?ndan bu iki Büyük ?al??ma ?zmir i?in ?ok ?nemli sonu?lar yaratm??t?r. Bu ?al??malardan biri ( ?mar ve ?skan Bakanl??? ve ?zmir Belediyesince ele al?nan KEMERALTI ve AGORA B?lgeleri S?T ALANLARI i?inde kalan her türlü yap?n?n TESB?T ve TESC?L ?al??mas?d?r). ?kincisi ise ( Kültür Bakanl??? ve Ege üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tarihsel ?evre Ara?t?rma- Koruma- Restorasyon B?lümü ile Mü?terek yürütülen ALSANCAK ve ?EVRES? KORUMA PLANLAMASI ve TESB?T –TESC?L ?ALI?MASI) d?r. Her iki ?al??mada, geli?tirilmi? 4 ayr? F?y de?erlendirilmesi ile yüzlerce bina tesbit edilmi?tir. Her türlü sivil yap?n?n tesbitinin yap?ld??? bu ?al??ma , tatil günlerini dahi kapsam??t?r. Yap?lata ait derecelendirme ?nerilerinin ve genel Raporlar?n bulundu?u ?ok say?da klas?rler dolusu bilgi, Eski Eserler An?tlar Yüksek Kurulu Taraf?ndan tek oturumda ve hatas?z olarak nitelendirilerek kabul edilmi?tir.?stanbul An?tlar Yüksek Kurulu Ba?kan? PROF. Feridun Akozan taraf?ndan tebrik edilmek, Arkeolog Ufuk Ba?’?n Ara?t?rmac? Arkeolog olarak ?al??malar?na devam etme karar?nda ?ok ?nemli bir etken olmu?tur. 1981 y?l?nda G?rev ald??? B?lüm taraf?ndan ba?lat?lan ASSOS ANT?K ?EHR? KAZILARINDA, kaz? Teknikleri Hocas? olarak g?rev alarak, ??rencileri ile birlikte NEKROPOL ve ATHENA MABED? Kaz?lar?n? sürdürmü?tür. Assos Kentinin bulundu?u Behramk?y’de ?zel ?al??malar yaparak , BEHRAMKALE MURATHüDAVEND?GAR CAM?? ve BEHRAMK?Y konular?nda bilimsel ?al??malar yaparak yay?nlam??t?r. üniversitedeki G?revi d???nda kalan tüm zaman?n?, ?ZM?R ve ?EVRES?N?N , ?E?ME B?LGES?N?N , SE?UK ??R?NCE’nin TAR?HSEL DOKULARININ ara?t?r?lmas?na ay?rm?? ve her biri ilk olan ara?t?rma konular? ?ZM?R B?L?M- B?RL?K – BA?ARI DERG?S? devaml? olarak yay?nlam??t?r. ?zmir Evi, ?zmir Evinde ??kma, ?zmir’de Eski Türk Konaklar?, ?zmir Evinde Kap? , Eski ?zmir Mezarl?klar?, ?zmir D?nerta? sebili, ?E?ME EVLER?, ?e?me’de Osmanl? Konaklar?, ?e?me Kervansaray?, ?e?me Kalesi, ?e?me’nin ?e?me Yap?lar?, ?e?me Aziz Yahya Kilisesi’nin ke?fedilmesi ( Aya Haralambos), Ala?at? Evleri, Bornova ve Bayrakl? Evleri,, Kar??yaka Evleri, ?irince’de yapt??? Bilimsel ,Tarihsel Doku ve Foto?raf ?al??malar?na devam etmi?tir. 1990 y?l?na kadar faal üyesi oldu?u Tarhi Evleri Koruma Derne?i’nin ?stanbul’da düzenledi?i Bilimsel Sempozyumlara Dokuz Eylül üniversitesi ad?na be? defa kat?lm??t?r. SE?UK ??R?NCE’de ger?ekle?tirdi?i ?al??ma bir ?LK’tir. Kapsaml? foto?raf ?al??mas? ve ayr?nt?l? ara?t?rma, ?EH?R DERG?S? taraf?ndan yay?nlanm??t?r ancak YILDIZ SARAYI’nda düzenlenen bir sempozyumda ‘’ ??R?NCE ve TAR?HSEL DOKUSU ‘’’ konulu Konferans ve D?A G?STER?S? ?ok ilgi g?rmü?tür. 1986 y?l?nda ?ZM?R DOKUZ EYLüL üN?VERS?TES? Güzel Sanatlar Fakültesi Resim- Tiyatro- Müzik- Foto?raf- Sinema- Tekstil Tasar?m B?lümlerine Bizans Sanat? ve Do?u Sanat? Dersleri verdi. Arkeolog Ufuk Ba?, k?sa bir müddet Mimar Sinan üniversitesi Konservatuar B?lümü’ne Genel Sanat Tarihi ve Arkeoloji konular?nda dersler verdikten sonra, TRAKYA B?LGES? ISTRANCALAR ARA?TIRMALARINA Y?neldi. Arkeoloji ??rencili?i y?llar?nda, yapaca?? tüm ?al??malarda gerekli olan FOTO?RAF ?EK?MLER?N? bizzat yapma?a karar verdi ve Foto?raf Sanatc?s? SAM? GüNER’den ald??? derslerden sonra tüm ara?t?rma ve kaz? foto?raflar?n? kendisi ?ekti. 1996 y?l?nda Kad?k?y Belediyesi Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi Etkinliklerine’’’ Zaman ??inde ?e?me’den Mimari G?rüntüler’’ konulu bir konferans ve Dia G?sterisi ile kat?ld?. Ayn? y?l Kad?k?y Belediyesi Merkez Sanat Galerisinde ‘’ BO?AZ??? ANILARDA KAND?LL? ‘’ ad?n? verdi?i ve tüm ailesinin ve kendisinin ya?ad??? KAND?LL?Y? yans?tan ?LK K???SEL FOTO?RAF SERG?S?N? a?t?. 1994 y?l?nda TRAKYA B?LGES?’nde ISTRANCA DA?LIK ve ORMANLIK Alanlar?nda, Yüksek Kültürlerin, Traklar’?n izlerini ara?t?rmaya ba?layarak, foto?raf ve Dia ?ekimleri ile MEGAL?T?K KüLTüR ?al??malar?na ba?lad?. B?lgede V?ZE ve ?evresi d???nda K?y?k?y, Demirk?y, Dupnisa Ma?aras? ve ?evresi ,Sarpdere S?n?r K?yü, K?rklareli üsküp, Kayal? B?lgesi, So?ucak B?lgesi MEGAL?T?K KüLTüR ANITLARINI, Da? yollar?n?, D?nemin mimarisini yans?tan ??MEL? YAPILARI, K?yleri, Ya?amlar?n?, Yap? ustalar?n?, Dü?ünleri, B?lgedeki tüm ya?am? ara?t?rarak Dia ve Foto?raf ?al??malar?yla ?ok zengin bir ar?ive sahib oldu.. Istrancalar’?n muhte?em Do?as? ile 8 y?ldan beri DO?A FOTO?RAF?ISI olarak da ?al??malar?n? sürdürmektedir... 2005 y?l?nda ‘’’ ISTRANCALARDA YA?AMAK’’ ad?n? verdi?im ikinci Ki?isel Foto?raf Sergisini a?t?... Be? y?l süreyle Kad?k?y Naz?m Hikmet Kültür Merkezi, ‘’ ARKEOLOJ? AT?LYES?’’ bünyesinde her meslekten ??rencilerine Türkiyede ilk defa MEGAL?T?K KüLTüRLER?, TüM DüNYA CO?RAFYASINDA DO?UMDAN ?LüME TüM YA?AMLARI ile aktard?. Megalitik—Kültistik—Sembolik Arkeoloji, Tüm Destanlar, Tüm Sava?lar ve Arkeoastronomi.... 2011 y?l?nda haz?rlad??? ‘’’’ISTRANCALAR B?LGES? V?ZE OPP?DUM ( KUTSAL KALE ) VE MEGAL?T?K KUTSAL ALANLAR ARKEOPARK ‘’’ PROJES?, Trakya Kalk?nma Kurulu?u Taraf?ndan B?R?NC? SE??LD? ve 2012 Yil?nda Projenin Birinci Maddesi olan ‘’’TRAK K?Y’’’, ün Mimari Projesi ?izdirilerek , 2013 Y?l?nda K?y’ün in?as?na Ba?lamaya Karar verildi…. Proje K?rklareli Vize Belediye Ba?kanl??? taraf?ndan Desteklenmekte ve Yürütülmektedir… ROMANYA CLUJ üN?VERS?TES? AKADEM?SYEN ARKEOLOLARI ve SANAT?ILAR taraf?ndan kurulan ve TRAKO- DAC?AN Kültürün hakiki temsilcileri olan, ‘’’’TERRA DAC?CA AETERNA ‘’ Canland?rma Grubu , 2012 y?l? V?ZE 7. TAR?H VE KüLTüR FEST?VAL?’nde canland?rmalar yapmak üzere Vize’ye geldi… Akademisyen Arkeologlar ve Sanat??lar ile 2010 y?l?ndan beri devam eden dostluk ve arkada?l?klar? sonucunda , ORTAK KüLTüRLER?M?Z VE ARKEOLOJ? ADINA Birlikte Arkeolojik ?al??malar geli?tirmeye karar verdiler ve ?al??malara ba?lad?lar... . ‘’V?ZE OPP?DUM VE OPP?DUMLAR ‘’ ‘’ISTRANCALAR B?LGES? ??MEL? EVLER? - ?SK?T – TRAK –KELT KüLTüRLER?NDE ??MEL? EVLER’’ ‘’ ISTRANCALAR B?LGES? MEGAL?T?K KUTSAL ALANLARI VE ANITLAR ‘’ Konulu Kitap ?al??malar?… KONULARINDA YAPILMI? ?LK B?L?MSEL ?ALI?MALAR ?ZELL???N? TA?IMAKTADIR… Kitap yaz?m ?al??malar?na ba?ka konularda devam etmektedir.... 2013 / May?s ay?nda ‘’’ THYN? TRAKLAR KHALKEDON’A GER? D?NüYORLAR ‘’’ Ad?n? verdi?i CANLANDIRMA PROJES? , KADIK?Y BELED?YES? TARAFINDAN KABUL ED?LM??T?R... ANCAK GEN?? KAPSAMLI PROJEN?N GER?EKLE?T?R?LMES? ???N GEREKL? MEKANLAR VE TEKN?K KONULAR SEBEB?YLE PROJE BEKLEME A?AMASINDADIR.... BULGAR?STAN-TüRK?YE ARASINDA SINIR ?TES? ?? B?RL??? PROGRAMI—HASKOVO PROJES? ‘’ S?n?r ?tesi Uyum ve Refah ??in Kültürel Miras Varl??? ‘’PROJES? Kapsam?nda Türkiye’de K?rklareli-Vize ve Bulgaristan’da Haskovo merkezleri hedef al?narak Ger?ekle?tirildi . 15.Eylül –15. Ekim Tarihleri Aras?nda Belgesel ?ekimleri yap?ld? ve bu ?al??malarda , V?ZE OPP?DUM ve KUTSAL ALANLAR’?n , G?revli Arkeolog olarak tan?t?m?n? yapt?... 2013 Yaz aylar?nda, V?ZE B?LGES? KUTSAL ALANLAR ARKEOPARK ?ALI?MALARI ???N B?R SANAT?I EK?B? ?LE ?N ?ALI?MALARA BA?LAYACAKLARDIR..... UFUK BA? ARI? www.arkeolojimerkezi.com Buradas?n?z: Anasayfa Back to Top ? 2016 Arkeoloji Merkezi

arkeolojimerkezi.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: ARKEOLOJIMERKEZI.COM
 Registrar: FBS INC.
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
 Whois Server: whois.isimtescil.net
 Referral URL: http://www.isimtescil.net
 Name Server: NS1.ISIMTESCIL.NET
 Name Server: NS2.ISIMTESCIL.NET
 Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Updated Date: 14-jun-2014
 Creation Date: 13-jul-2009
 Expiration Date: 13-jul-2018
>>> Last update of whois database: Sat, 14 May 2016 07:59:33 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars